drawings.cz herní část
drawings.cz herní část
, dne 5.12.2020
Spousta věcí zatím vykazuje bugy, přechod z PHP 5 na 7.4.3 je (pro mě) vražedný. Guestbook nefunguje. Místo diakritiky otazníky... :-)


Bamban, dne 5.12.2020
Oživení drawings.cz webu. Webový server jede nově na Odroidu C4, systém Linux/Ubuntu.


Bamban, dne 20. 9. 2015
Omlouvám se, že se nevìnuji tolik serveru a obecnì paøení, ale momentálnì mám dostatek starostí pøi stavbì. Vše se ale èasem v lepší obrátí a já budu v celé svojí kráse zpìt :-)) !!


Sheeema, dne 26. 8. 2015
Má nìkdo nìjáký plán, jak znovu rozjet starý dobrý DRAWINGS? :) Pište do návštìvní knihy!


Vejnis, dne 27. 2. 2015
Vytvoøena sekce Zápasy (fotogalerie z odehraných zápasù)


Bamban, dne 24. 2. 2015
A díky tomuto tøídennímu výpadku se nám ještì ke všemu zmìnila IP serveru na 94.112.232.117. Stejnì ale doporuèuji se pøipojovat pøes "connect www.drawings.cz" - to bude fungovat vždy pøi jakékoliv další zmìnì IP


Bamban, dne 23. 2. 2015
Omlouváme se za tøídenní výpadek serveru. Byl zpùsoben vyhoøelým napájením modemu.


Bamban, dne 20. 1. 2015
Provizorní polazení proti spammerùm v návštìvní knize. Vìtšinou ta provizorní øešení vydrží navìky - kdo ví :-)


Bamban, dne 18. 1. 2015
Vytvoøena první verze Fotogalerie v sekci LAN Party.


Bamban, dne 8. 1. 2015
S rozchozením banovacího systému pøichází také druhá a poslední amnestie. Všichni døíve zabanovaní mohou zase hrát. Pokud tedy nebudou opìt cheatovat!! :-))


Bamban, dne 8. 1. 2015
Spuštìn oficiální a funkèní banovací systém pøes webové rozhraní pro administrátory. Za velkou pomoc bych chtìl podìkoval Georgíkovi, který pøipravil scriptík mezi DB a blokovacím firewallem.


Bamban, dne 3. 1. 2015
Možnost pøidávat / mìnit / odstraòovat BANY pro administrátory pøes webové rozhraní. Zatím nepropojeno s banovací databází na serveru. Spuštìn testovací provoz banování pro vychytání bugù.


Bamban, dne 25. 8. 2014
IP COD2 serveru byla zmìnìna... 89.102.231.98 ...Projistotu doporuèuji se pøipojovat pøes /connect www.drawings.cz (to bude i pøi zmìnì IP stále stejné...)


Bamban, dne 21. 8. 2014
Sekce "administrátoøi" vyøešeni cyklem z db, doplnìny kontaktní informace do databáze adminù. Doplnìny fotky.


Vejnis, dne 21. 8. 2014
ZaloĹľenĂ­ kontaktĂą.


Vejnis, dne 20. 8. 2014
Hotov obsah Teamspeaku.


Bamban, dne 18. 8. 2014
Oøezávání starších pøíspìvkù v Guestbooku a v novinkách!


Bamban, dne 13. 8. 2014
Zmìna designu guestbooku, zvýraznìní administrátorù.


Bamban, dne 12. 8. 2014
Naprogramování guestbooku vè. odpovìdí ve vláknech :-)


Vejnis, dne 12. 8. 2014
Založení stránky guestbook.php ;)


Bamban, dne 11. 8. 2014
Obarvení nazeleno novinek novìjších než týden.


Bamban & Vejnis, dne 22. 7. 2014
Založení herních stránek na drawings.cz


drawings.cz herní část
Switch to: cz.png, 516B e.png, 948B
drawings.cz herní část

PřihlášeníRegistrace
drawings.cz herní částtosemilibi.jpg, 3,9kB
drawings.cz herní část
Copyright © 2014 Bamban, Vejnis